البرز

استان البرز سی و یکمین استان ایران است.در جلسه ی هیئت دولت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ لایحه ی تأسیس این استان تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۷ استان البرز بطور رسمی شکل گرفت. در این طرح پیشنهادی کرج به عنوان مرکز استان درنظر گرفته شده‌است. این شهر در ۲۰ کیلومتری غرب تهران واقع است. نام این استان ازرشته‌کوه البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد. نتایج سرشماري سال 1390  حاکی از رشد 3/04 درصدي جمعیت استان می باشد. بخش مهمی از افزایش جمعیت استان مربوط به مهاجرت بین استانی است به طوریکه استان البرز در کنار استان‌هاي قم و قزوین داراي بالاترین نرخ مهاجرت برون استانی می باشد. این استان با وسعتی حدود 5142 کیلومترمربع در امتداد غربی کلان شهرتهران واقع شده است. شهرکرج با جمعیت 1/6 میلیون نفر ( 65 درصد از جمعیت استان)، پنجمین شهرپرجمعیت ایران پس از شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان وتبریز بوده وعلاوه بر مرکزیت سیاسی استان، محور سیستم کسب وکاري دربرگیرندة استان البرز(و غرب منطقۀ کلان اقتصادي تهران بزرگ) است. عرضه و تقاضاي نیروي کار و تولید و مصرف کالا و خدمات در این استان تحت تأثیر مجاورت به تهران و کشش اشتغال و کسب وکار و نیز مصرف و زندگی مدرن شهري در آن بوده است. از یک سو توسعۀ ظرفیت‌هاي صنعتی و کشاورزي استان در چند دهۀ گذشته (و در نتیجه توسعه مهارت‌‌ها و نیروي کار صنعتی در استان) حاصل به صرفه بودن اقتصادي فعالیت‌هاي صنعتی به دلیل کشش بازار تهران بوده است. از سوي دیگر در سال‌هاي اخیر ارزانی نسبی مسکن (در مقایسه با تهران) و امکان رفت وآمد روزانه به تهران و منطقۀ اقتصادي غرب تهران، موجب سرریز شدن مهاجران از استان‌هاي دیگر به استان البرز و بخصوص شهر کرج شده است.

البرز