آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی با داشتن حدود 37411 کیلومتر مربع یعنی 2.2 درصد از مساحت کل کشور در شمال غربی ایران به عنوان یکی از استان های مرزی واقع شده است. مرزهاي طولانی استان آذربایجان غربی با عراق، داشتن مرز با کشورهاي ترکیه و آذربایجان، وجود منابع مناسب آب و خاك، تنوع اقوام و داشتن نیروي انسانی تحصیلکرده همچنین جود مزیتهاي تلفیقی کشاورزي، صنعت، معدن وخدمات با محوریت صنایع تبدیلی از ویژگی های اقتصادی آن است.

بر اساس سرشماری سال 1395 استان آذربایجان غربی با 3,284,000 نفر هشتمین استان کشور از نظر جمعیت محسوب می شود. از این جمعیت 63 درصد در مناطق شهري و 27درصد در مناطق روستایی و عشایري زندگی می کنند. استان آذربایجان غربی داراي  955082 نفر شاغل و 122778 بیکار است و از لحاظ نرخ بیکاري در رتبه 8 کشور قرار دارد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی آن در سال 96 حدود 1/42 بوده است.

از مهمترین چالشهاي این استان، موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه می باشد که باعث تحریک جابجایی ها و مهاجرت هاي ناخوشایند از نظر اقتصادي شده است. موقعيت خاص جغرافيايي و داشتن وضعيت مناسب آب و هوايي، اين استان را از توان آبي بالايي برخوردار کرده است و اين استان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، تحت تاثير چهار توده هواي عمده شامل توده هواي سرد شمالي، توده هواي قطبي سيبري، توده هواي قطبي بحري و توده هواي حاره بحري در طول سال مي‌باشد.  به دلیل برخورداري استان آذربایجان غربی از اقلیم مناسب، امکان کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزي در سطح وسیعی از اراضی استان، قابلیت چشمگیري از فعالیتهاي کشاورزي و نیز امکان توسعه صنایع جانبی و تبدیلی را فراهم نموده است. رودخانه ارس، و مجموعه رودخانه هاي حوزه آبریز دریاچه ارومیه همچون سیمینه رود، زرینه رود، مهاباد چاي، گادارچاي، نازلو چاي، شهرچاي، باراندوز چاي و 8رودخانه دیگر در سرزمین هاي این استان جاري است. آذربایجان غربی از نظر تنوع معدنی رتبه سوم کشوري را دارا بوده و از مراکز طلا و سنگ هاي تزئینی کشور به حساب می آید. از نظر تولید صنایع تبدیلی این استان با تامین 60 % آب میوه و کنسانتره کشور از مناطق پیشرو درکشور به شمار می رود.

آذربایجان غربی