اردبیل

استان اردبیل با داشتن مساحت حدود 18 هزار کیلومتر مربع یعنی  1/09 درصد از مساحت کل کشور در شمال غرب ایران و در مرز جمهوري آذربایجان قرار دارد. این استان علیرغم وجود ظرفیت‌هاي عظیم اقتصادي از جمله منابع آب غنی، دشتهاي وسیع و حاصلخیز، مراتع، منابع و جاذبه‌هاي طبیعی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی منحصربفرد، نزدیکی به کشورهاي منطقه قفقاز و اشتراکات فرهنگی و قومی با این کشورها، به دلیل نبود زیرساخت‌هاي اقتصادي و عدم سرمایه گذاري، به یکی از استان‌هاي محروم و توسعه نیافته کشور تبدیل شده است.

بر اساس سرشماری سال 1395 جمعیت استان 1270420 نفرگزارش شده است. این استان یکی از مهاجرفرست ترین استان های کشور است و پایینترین نرخ رشد جمعیت را بین استان‌ها دارد. این استان حدود 454 هزار نفر نیروی کار فعال دارد که مشاهدات میدانی حاکی از بیکاری حدود یک پنجم از جمعیت فعال آن یعنی بیکاری حدود 90 هزار نفر است. از طرفی استان اردبیل بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را بین استانهای کشور دارد که این نرخ نشاندهنده تقاضای بالای کار در استان اردبیل است. در شرایط کنونی، بیکاري بالا و حجم پایین سرمایه گذاري در کسب و کارهاي پایدار و مبتنی بر مزیت‌هاي اقتصادي و انسانی، مسئله اصلی اقتصاد استان است.

از ویژگی های اقلیمی استان عمدتاً می‌توان به چهار عامل توپوگرافی، بیلان انرژی (متأثر از عرض جغرافیایی)، جریانات هوایی مطبوع و خنک این منطقه در فصل‌های بهار و تابستان و وجود دریای خزر در شرق استان اشاره نمود که حاکی از مساعد بودن شرایط اقلیمی و آب و هوا برای کشاورزی است.

اردبیل