مطالعه سیستماتیک درباره تاثیر آووکادو-سویا بر اوستئوآرتریت (OA)

 

بیماران مبتلا به اوستئوآرتریت، اغلب تمایل به استفاده از درمانهای جایگزین جراحی دارند. ترکیب آووکادو-سویا تاثیرات مثبت بر درمان اوستئوآتریت را نشان می دهد. این مطالعه با هدف آنالیز نتایج حاصل از تحقیقات بالینی بر روی ترکیب اووکادو-سویا در بیماران مبتلا به اوستئوآتریت صورت گرفته است. شش پایگاه داده برای آزمایشهای تصادفی، کنترل شده با پلاسبو، دو سوکور ASU مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیقات شامل 4 مطالعه می شود. داده های کلیدی با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده و جدول بندی شده مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت مطالعه در 4 مطالعه بسیار بالا بود. بیماران شرکت کننده در مطالعه شامل بیماران مبتلا به اوستئوآتریت زانو و لگن بودند. دوز ترکیب آووکادو-سویا 300 میلی گرم در روز بود و یک آزمایش نیز شامل یک گروه 600 میلی گرم در روز بود. سه آزمایش از چهار آزمایش، اثربخشی آووکادو-سویا را برای بهبود علائم اوستئوآرتریت نشان دادند.

اکثر داده های آزمایشات بالینی موجود تا به امروز نشان می دهد که آووکادو-سویا برای درمان علائم اوستئوآرتریت مؤثر است و تحقیقات بیشتر در این زمینه این ادعا را اثبات می کند.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0020586